Scroll down

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van deze https://www.wedentify.nl, eigendom van Wedentify. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en ingeschakelde diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Wedentify zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wedentify wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Het verzenden en ontvangen van informatie op de website (of per e-mail) heeft een vrijblijvend karakter. Hierdoor ontstaat niet zonder meer een overeenkomst tussen Wedentify en u. Een overeenkomst komt enkel tot stand door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wedentify.

Informatie van derden, producten en diensten

Deze website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten die verwijzen naar websites of informatie van derden. Wanneer Wedentify hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Wedentify de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Wedentify aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen en publicaties (waaronder grafisch materiaal, teksten en logo’s, geluid- en beeldmateriaal, software en merken) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Wedentify, haar licentiegevers en/of partners. Het is niet toegestaan de informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wedentify. U mag de informatie op deze website enkel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wedentify behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder de tekst van deze disclaimer, te allen tijde  te wijzigen zonder hiervan een aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Oost-Brabant.